Scroll voor het artikel

Achter de schermen #9

2016 is in een sneltreinvaart voorbijgegaan. Inmiddels is Ton Coenen alweer een jaar directeur bij Rutgers. En hoewel we met minder medewerkers zijn dan in 2015, de mijlpalen zijn er niet minder op geworden!

We geven graag een kijkje in onze (internationale) kantoorkeuken.

Pakistaanse meiden

www.rutgers.id, .pk & .ug

Rutgers Pakistan
Seksuele en reproductieve gezondheid: jee haan! Rutgers’ Pakistaanse kantoor pioniert sinds 1998 in Pakistan. Seksuele voorlichting is daar verre van vanzelfsprekend, wat onder meer leidt tot een groot aantal tienerzwangerschappen. Ook kindhuwelijken en seksueel misbruik zijn geen zeldzaamheid. Een team van 21 medewerkers werkt hard aan verandering.

In 2016 komt Dr. Rubina Ali aan het hoofd te staan van het landenkantoor in Islamabad als zij het stokje overneemt van de zeer gewaardeerde Qadeer Baig, die bijna 10 jaar ‘country representative’ was.

Voor het nieuwe programma Right Here Right Now doet Rutgers Pakistan samen met Arrow uitgebreid onderzoek. Dat heeft een tweeledig doel. Allereerst is het bedoeld om met potentiële partnerorganisaties samenwerkingen op te zetten. Samen hebben ze meer slagkracht. Het tweede doel is nationale wetgeving rond SRGR in kaart te brengen. Zo kunnen we gezamenlijke beleidsbeïnvloedingsactiviteiten opzetten. Soortgelijk onderzoek vindt overigens ook in de andere landen van Right Here Right Now plaats.
Daarnaast zien de programma’s Yes I Do, Prevention+ and Get Up, Speak Out (GUSO) ook het licht in Indonesië en staan eind 2016 geheel in de steigers.

Rutgers Pakistan neemt het initiatief voor een journalistieke prijs voor het beste artikel over SRGR in de media. Die prijs is een landelijke primeur en betekent een openlijke erkenning voor het belang van de aanpak van problemen op het gebied van SRGR.

Rutgers Pakistan maakt deel uit van de officiële Pakistaanse overheidsdelegatie bij de jaarlijkse VN-vergadering van de Commission on Population and Development (CPD) en draagt daardoor direct bij aan het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op internationaal niveau.

Rutgers Indonesië
Seksuele en reproductieve gezondheid: ya tentu saja! Het landenkantoor in Jakarta is al actief sinds 1997. Indonesië kampt met veel gevallen van hiv-infecties, ongeplande zwangerschappen en onveilige abortussen onder jongeren. Huiselijk geweld komt eveneens vaak voor. 21 Rutgers-collega’s werken met hun netwerk aan de aanpak van de problemen.

In 2016 organiseert Rutgers Indonesië op de internationale conferentie voor gezinsplanning (ICFP) op Bali enkele succesvolle side-events en een kamp voor jongeren. Ze gaan er een partnerschap aan met National Family Planning & Population Development Board (BKKBN). Dat biedt de kans om mee te werken aan de organisatie van een ‘Youth Summit’, een nationale bijeenkomst met belangrijke vertegenwoordigers van ngo’s , ministeries en jongeren(organisaties) over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Indonesië.

De aanbevelingen van de ‘Youth Summit’ leiden waarschijnlijk tot deelname aan het wereldwijde onderzoek onder 10-14-jarigen (Global Early Adolescent Study, ook wel GEAS) voor Indonesië. GEAS is een belangrijk onderzoek over SRGR dat per land een scala aan gegevens oplevert voor beleidsmakers, gezondheidswerkers, interventieontwikkelaars, ouders en jongeren zelf.

2016 is het jaar van programma’s en allianties. In het kader van Right Here Right Now wordt er een nieuw advocacy platform opgezet. Dit platform moet zorgen voor een versterking van gezamenlijke beleidsbeïnvloedingsactiviteiten in Indonesië.

Ook hier krijgen de programma’s Get Up Speak Out (GUSO), Prevention+ en Yes I Do vorm. In Kopenhagen zijn zowel partners van Rutgers Indonesië als zijzelf betrokken bij de Women Deliver Conference die daar gehouden wordt. Daar presenteren ze de lessen die geleerd zijn van de afgeronde programma’s ASK en UFBR .
Rutgers Indonesië sluit het jaar af met een roadshow langs 6 steden om seksuele vorming te promoten en mogelijkheden voor het opschalen te ontdekken.

Rutgers Oeganda
Seksuele en reproductieve gezondheid: yes & ndiyo! Na de oprichting in 2015 viert Rutgers Oeganda nu zijn tweede verjaardag. Het kantoor ondersteunt onze uitgebreide activiteiten in Oost-Afrika. De regio worstelt met problemen als geweld tegen vrouwen, onveilige abortussen en grote gezinnen die zichzelf nauwelijks kunnen onderhouden. Voorlopig is de vestiging één persoon sterk.

Strategische planning, versterking van partnerschappen en programmabeheer zijn de voornaamste taken in 2016. Rutgers Oeganda werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verbeteren en gendergelijkheid te bevorderen.

Het Oegandese kantoor staat voor een behoorlijke uitdaging: een lokale ngo start er een felle campagne tegen seksuele voorlichting. Die organisatie richt zijn pijlen ook op Rutgers en haar partners. Rutgers Oeganda monitort het geheel en probeert negatieve effecten van de campagne te verzachten.

Goed nieuws is dat inspanningen rond nationale en internationale beleidsbeïnvloedingsprocessen zich uitbetalen! De Oegandese regering belooft een aantal aanbevelingen in te voeren rond toegang tot anticonceptie voor jongeren, seksuele voorlichting en veilige en legale abortus.

Personeelscijfers

Aantal medewerkers
Aan het einde van 2016 telt Rutgers, inclusief de landenkantoren, 136 werknemers voor 119,61 fte (1 fte=1 volledige werkweek):
Rutgers Nederland » 79,01 fte (93 werknemers)
Rutgers Pakistan » 19,0 fte (21 werknemers)
Rutgers Indonesië » 20,6 fte (21 werknemers)
Rutgers Oeganda » 1,0 fte (1 werknemer)

Personeelsverloop
In 2016 heeft Rutgers 34 vacatures, waarvan er 25 dit jaar zijn vervuld. Voor 9 vacatures zijn medewerkers ofwel in 2017 gestart of de procedures zijn in volle gang. In totaal hebben 37 mensen Rutgers verlaten, van wie in de meeste gevallen vanwege het einde van het contract, en een van hen vanwege dysfunctie.

Ziekteverzuim
Het hoofdkantoor van Rutgers in Nederland kent in 2016 een ziekteverzuim van 5,1 procent. Ten opzichte van 2015 is dat een verlaging van 0,2 procent, voornamelijk het gevolg van succesvolle re-integratie van medewerkers met een langdurig verzuim (langer dan zes weken). Gemiddeld melden medewerkers van Rutgers zich 1,18 keer ziek in 2016.
Rutgers streeft naar een ziekteverzuimpercentage van onder de 4,5 en een frequentie van ziekmeldingen van minder dan 1,3. Om het ziekteverzuim laag te houden, blijft P&O doorgaan met de preventiemaatregelen die er al zijn en adviseert en coacht de managers bij het toezien op ziekteverzuim bij hun medewerkers.

Opleidingen
Het opleidingsbudget is niet volledig benut in 2016. Er is €70.000 uitgegeven aan bijscholing. De onderbenutting heeft te maken met het aflopen en afronden van twee grote programma’s en de werkdruk die daarmee gepaard gaat. In 2017 krijgt scholing een extra stimulans.

Andrée van Es (Credits: Mirande Phernambucq, Hollandse Hoogte)
Andrée van Es (Credits: Mirande Phernambucq, Hollandse Hoogte)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt zijn eigen leden voor een termijn van 3 jaar, waarna een benoeming voor maximaal 2 termijnen verlengd kan worden. Aan het eind van 2016 bestaat de Raad van Toezicht uit 8 leden. Met 5 vrouwen en 3 mannen voldoet de Raad aan de vereisten van IPPF.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van 450 euro per jaar. Voor leden die niet in Nederland wonen, worden de reiskosten vergoed.

Samenstelling
Andrée van Es (voorzitter)
Lars Dellemann (vanaf februari 2016)
Anita Hardon (vanaf februari 2016)
Nicolette Loonen
Tom de Man
Sara Seims (tot februari 2017)
Laurent de Vries
Marijke Wijnroks

Samenvatting financieel jaaroverzicht 2016

De samenvatting van het financiële jaaroverzicht geeft gegevens weer omtrent inkomen, uitgaven en financiële positie van Rutgers in 2016.

Financieel jaarverslag 2016

Deel dit artikel